Кой може да се възползва?

 

- Учащи със специални образователни потребности (СОП)

- Учащи с проблеми в социалната адаптация / с девиантно поведение

- Преподаватели и ресурсни учители

- Социални работници

- Семейства на деца със СОП

- Неправителствени организации

- Експерти в образованието

- Министерства и държавни агенции

Партньорите ще работят обучителни сценарии, които ще бъдат осъществени като обучителни игри за компютър, таблет и смартфон с операционни системи Android и iOS (I-phone).

Самоувереност

Управление на стреса и гнева

Мотивация

Общуван

Организационни умения и умения за справяне с предизвикателствата в училищ

Разрешаване на проблеми

Умения за учене

Работа в екип / група

Като основни параметри в разработката на тези сериозни обучителни игри партньорите ще включат представянето на ясни концептуални сценарии, ангажиращи вниманието и стимулиращи активното участие на учащите.

Това включва и спазването на насоките за достъпност на визуалните елементи на игрите.

Всяка игра ще покрива определен проблем или комплекс от проблеми, следваща принципите на надграждане на уменията и постепенно развиване на компетентностите.

Кой може да се възползва?

 

- Учащи със специални образователни потребности (СОП)

- Учащи с проблеми в социалната адаптация / с девиантно поведение

- Преподаватели и ресурсни учители

- Социални работници

- Семейства на деца със СОП

- Неправителствени организации

- Експерти в образованието

- Министерства и държавни агенции

Този проект (2015-1-TR01-KA201-022247) е финансиран от програма „Еразъм +“ на Европейската комисия. Настоящата публикация излага само възгледите на автора, като Комисията не носи отговорност за изчерпателността и верността на информацията, посочена тук, нито за възможните начини за нейната употреба